Member of Vienna Insurance Group

Često postavljana pitanja

Ovdje možete pronaći odgovore na Vaša najčešća pitanja.

Tko je ugovaratelj osiguranja?

Osoba koja zaključi ugovor o osiguranju s osigurateljem i koja je obvezna plaćati osiguratelju ugovorenu premiju osiguranja. Ugovaratelj osiguranja i osiguranik mogu biti iste osobe.

Tko je osiguranik?

Osoba na čiji se život odnosi osiguranje i o čijem doživljenju ili smrti ovisi isplata osigurane svote.

Tko je korisnik osiguranja?

Osoba kojoj se isplaćuje osigurana svota za ugovoreni osigurani slučaj. Osobu korisnika određuje ugovaratelj osiguranja.

Što je osigurani slučaj?

Događaj prouzročen osiguranim rizikom.

Što je polica osiguranja života?

Polica je isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju.

Što je osigurana svota?

Osiguravateljeva obveza utvrđena u u govoru o osiguranju na temelju sporazuma ugovornih strana.

Što je premija osiguranja?

Iznos koji je ugovaratelj osiguranja obvezan platiti osiguratelju na temelju ugovora o osiguranju.

Koje su posljedice neplaćanja premije osiguranja života?

Ako ugovaratelj osiguranja na osigurateljev poziv, koji mu mora biti dostavljen preporučenim pismom, ne plati dospjelu premiju u roku određenom u tom dopisu, a koji ne može biti kraći od mjesec dana, računajući od dana uručenja pisma, niti to učini druga zainteresirana osoba, osiguratelj može, ako su zadovoljeni uvjeti za kapitalizaciju izvijestiti ugovaratelja osiguranja da smanjuje osiguranu svotu u skladu s tablicom kapitaliziranih svota osiguranja bez daljnjeg plaćanja premije, a u suprotnom da raskida ugovor, bez prava na povrat dotad uplaćene premije.

Što ako ugovorenu premiju više ne mogu plaćati?

Mogućnosti su sljedeće, odnosno imate pravo zatražiti na način i u rokovima iz uvjeta osiguranja:

 • smanjenje premije što rezultira i smanjenjem osigurane svote
 • produljenje trajanja osiguranja, kako biste smanjili iznos premije koju morate plaćati uz zadržanje iste osigurane svote
 • promjenu načina plaćanja premije (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, godišnje)
 • kapitalizaciju police, što znači da se na temelju svih uplaćenih premija osiguranja formira novi, umanjeni iznos osigurane svote. U tom slučaju nemate obvezu daljnjeg plaćanja premije osiguranja sve do ugovorenog isteka osiguranja, a Vaša polica ostaje aktivna uz smanjenu osiguranu svotu. Kapitalizacija osiguranja života moguća je ako su od početka osiguranja protekle najmanje 3 godine i ako su za to razdoblje plaćene sve dospjele premije
 • stavljanje police u mirovanje na način i uz ograničenja kako je to definiramo uvjetima osiguranja (najdulje moguće trajanje mirovanja je 12 mjeseci). Napominjemo da osiguratelj nema obvezu odobriti mirovanje police osiguranja
 • prekid osiguranja otkupom police pri čemu osiguratelj isplaćuje otkupnu vrijednost police ukoliko ista po određenoj polici postoji. Tablice otkupnih vrijednosti osiguratelj dostavlja ugovaratelju osiguranja prilikom sklapanja osiguranja, odnosno uz policu osiguranja.

Koliko polica životnog osiguranja mogu imati?

Svaka osoba može imati onoliko polica životnog osiguranja koliko želi.

Što je indeksacija police osiguranja života?

Budući se ugovori o osiguranju života ugovaraju na dulje vremensko razdoblje, postoji rizik da po isteku osiguranja ili po nastupu smrti osiguranika, vrijednost novca koji bi trebao biti isplaćen ne odgovara  vrijednosti koju je imao u vrijeme sklapanja ugovora. Stoga ugovaratelj osiguranja može ugovoriti indeksaciju, odnosno uvećanje premije osiguranja svake osigurateljne godine za određeni ugovoreni postotak.
Svakim ugovorenim uvećanjem premije osiguranja izračunava se i nova osigurana svota po polici za preostalo trajanje osiguranja, čime se postiže očuvanje vrijednosti novca uloženog tijekom trajanja osiguranja.

Da li je samoubojstvo osiguranika pokriveno osiguranjem života?

Ako je samoubojstvo osiguranika počinjeno u prvoj osigurateljnoj godini, kod ugovora o osiguranju života s jednokratnim plaćanjem premije (unaprijed za cijelo razdoblje osiguranja) isplaćuje se matematička pričuva, a kod ugovora s godišnjim plaćanjem premije osiguratelj nema obvezu isplate osigurane svote korisniku osiguranja. Ako je samoubojstvo počinjeno u drugoj ili trećoj godini osiguranja, kod ugovora o osiguranju s godišnjim plaćanjem premije isplaćuje se iznos matematičke pričuve (ako su plaćene premije za najmanje dvije godine osiguranja), a u svakoj idućoj godini isplaćuje osiguranu svotu iz ugovora o osiguranju.

Koje se promjene po polici mogu raditi za vrijeme trajanja osiguranja?

Ugovaratelj osiguranja može zatražiti sljedeće promjene ugovora tijekom trajanja osiguranja:

 • produljenje ugovorenog trajanja osiguranja
 • promjenu visine premije osiguranja
 • promjenu ugovaratelja osiguranja
 • promjenu korisnika za slučaj smrti
 • promjenu korisnika za doživljenje.

Promjena ugovorenog trajanja osiguranja, promjena godišnje premije i promjena osigurane svote mogu se izvršiti na početku nove osigurateljne godine.

Zašto ugovoriti dopunsko osiguranje?

Dopunsko osiguranje pruža dodatnu zaštitu kojom se bitno utječe na kvalitetu police životnog osiguranja. Ugovaranjem dopunskog osiguranja uz malo povećanje premije osiguranik dobiva višu razinu osigurateljne zaštite:

 • isplatu dvostruke svote osiguranja za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja
 • isplatu trostruke osigurane svote za slučaj smrti uslijed prometne nezgode kao nesretnog slučaja
 • isplatu dodatnih novčanih sredstava za slučaj trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja
 • isplatu dodatnih novčanih sredstava za slučaj operacija.